Fundamentálna analýza

Najkomplexnejšou metódou ohodnocovania akcií je fundamentálna analýza, ktorá odhaľuje podhodnotené a nadhodnotené akcie a napomáha pri investičnom rozhodovaní. V porovnaní s ostatnými analýzami je náročnejšia a to hlavne po metodologickej a časovej stránke

Fundamentálna analýza

Existujú nástroje, ktoré môžu znížiť riziko spojené s investovaním na finančných trhoch a minimalizovať prípadné straty.

V prípade akciových titulov sa analytici a investori snažia o identifikovanie nesprávne ohodnotených akcií alebo stanovenie správneho načasovania investičného rozhodnutia za účelom dosiahnutia čo najvyššieho zisku.

Najkomplexnejšou metódou ohodnocovania akcií je fundamentálna analýza, ktorá odhaľuje podhodnotené a nadhodnotené akcie a napomáha pri investičnom rozhodovaní. V porovnaní s ostatnými analýzami je náročnejšia a to hlavne po metodologickej a časovej stránke. Takisto kladie vysoký dôraz na vstupné údaje.

Možno vďaka týmto dôvodom nie je až tak často využívaná ako napr. technická analýza. Fundamentálnu analýzu možno považovať za najviac komplexnú a používanú metódu dokazovania vzťahov medzi vnútornou hodnotou akcie a jej cenou na trhu.

Chovancová (2006) charakterizuje hlavnú úlohu fundamentálnej analýzy ako odpoveď na otázku investora, do akej miery zodpovedá cena akcie na trhu jej vnútornej hodnote. Čiže investora informuje o tom, kedy je vhodný čas nakúpu, resp. predaj akcií.

Fundamentálna analýza je podľa Penmana (2006) metóda, ktorá je zameraná na:

  1. (Mikroekonomická analýza)analýzu minulých a súčasných účtovných výkazov v spojení s ostatnými špecifikami v podniku,
  2. analýzu odvetvia,
  3. analýzu makroekonomického prostredia zameranú na predikciu budúcich príjmov, ktoré má spoločnosť z akcií, resp. zistenie ich vnútornej hodnoty.

 

 Analýza účtovných výkazov

Najzákladnejšie ukazovatele sú:

P/E –  pomer ceny akcie k zisku spoločnosti na akciu. Jednoducho za koľko rokov pri súčasnej cene a súčasných ziskoch sa mi vráti investícia v podobe ziskov. Napríklad ak je pomer P/E 10 tak ak by sa nemenila trhová cena akcie a vyplácane zisky, tak za 10 rokov by som inkasoval zisky, ktoré zodpovedajú trhovej cene akcie. Samozrejme trhová cena a aj zisky sa v čase menia a takisto aj P/E. Všeobecne platí čím nižšie P/E tým je investícia výhodnejšia, no nemusí to tak celkom platiť, napríklad rastové spoločnosti majú vysoké P/E, pretože zisky reinvestujú.

P/B – Pomer trhovej ceny akcie a jej účtovnej hodnoty (Price Book Value, Market to Book Ratio), používajú sa skratky P/Balebo M/B, je pojem, ktorý dáva do pomeru trhovú a účtovné cenu akcie.

Ak je hodnota väčšia ako 1, potom je trhová hodnota podniku väčšia ako ocenenie vlastného imania v účtovnom vyjadrení v súvahe. Naopak ak je hodnota výrazne nižšia ako 1, potom potencionálny reprodukčnú schopnosť podnikových aktív nie je investormi hodnotená ako dostatočná vzhľadom k výške rizika spojeného s daným druhom činnosti a vzhľadom k objemu akciového kapitálu.

výpočet:

Pomer trhovej ceny akcie a jej účtovnej hodnoty = Trhová cena akcie / Účtovná hodnota akcie

Peg ratio – Ukazovateľ vychádza z ukazovateľa P/E a snaží sa zohľadniť budúci vývoj. Nevýhodou ukazovateľa je, že počíta s odhadovaným rastom ročného zisku. Tento odhad môže spôsobiť veľkú odlišnosť od skutočnosti.. V literatúre sa odporúča nakupovať akcie s PEG od 0,1 do 0,9, maximálne do 1,5. Hodnoty nad 1 sú obchodované nad svojím rastovým potenciálom. Horšie ako vysoké, je záporne PEG ratio, ktoré môže odrážať 2 skutočnosti negativne P/E alebo negatívny rast.

Existuje ešte mnoho iných ukazovateľov. Vypočítane ukazovatele si viete nájsť na stránkach ako finance.yahoo.com alebo finance.google.com a podobne.

Analýza odvetvia

Je múdre si porovnať daný podnik s priamou konkurenciou a porovnať ukazovatele podniku s priemernými ukazovateľmi v odvetví.

Je potrebné preveriť aký trend je v danom odvetví, či je stúpajúci, alebo môže byť odvetvie v úpadku.

Ak odvetvie upadá ako celok, tak asi ťažko bude podnik prosperovať aj v budúcnosti.

Napríklad firma, ktorá vyrába plastové obaly môže mať výborne hospodárske výsledky, ale ak ľudia ich kupujú čoraz menej, toto odvetvie je v úpadku, samozrejme aj firmy sa dokážu preorientovať a prispôsobovať.

Makro analýza

Táto analýza skúma ako je na tom trh ako celok, či ľudia preferujú investície do akcií alebo dlhopisov.

Aký je celkový sentiment na trhu, investori sa môžu zdržiavať akýchkoľvek investícii, prípadne presunú svoje fin. prostriedky do takzvaných bezpečných prístavov, ako je zlato. Na trhu môže prevládať panika alebo prílišna sebadôvera. O tom nám napovedajú rôzne indexy volatility.

Fundamentálna analýza je v podstate všetko čo môže ovplyvniť danú firmu a to môže byť aj počasie, vláda, nepredvídatelné okolnosti a tak ďalej…

Zdieľať na FacebookuShare on Facebook0

5 spôsobov ako dosiahnuť finančnú slobodu, bez omáčok priamo k veci + newsletter

Pozor! Neposielame nikdy spam a v každom emaili sa môžete odhlásiť z odberu.

Napíšte nám

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *