Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou MAXIMILIAN s.r.o., so sídlom III/117 Valaliky, IČO 47431253  tel. číslo: 0911 376 632, email: info@zhodnocuj.sk (ďalej len “prevádzkovateľ” alebo “predávajúci”) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.zhodnocuj.sk (ďalej len “systém”).
1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.zhodnocuj.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
1.4 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 1. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.
2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú záväzné.
2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme, a to formou potvrdzujúceho e-mailu.

 1. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim.

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť pred potvrdením objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
*v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1 Kupujúci je, v súlade s platnými právnymi predpismi, oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy (pred dodaním tovaru).

4.2 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak jej predmetom je tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo vyrobený na mieru. Rovnako nie je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak boli na tovare na jeho žiadosť vykonané naliehavé opravy alebo údržba. Od zmluvy nie je možné odstúpiť aj v prípade, ak zo strany kupujúceho došlo k poškodeniu tovaru.

4.3 Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy:
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúci postup:
* doručiť predávajúcemu písomné odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. Pre odstúpenie od zmluvy je možné využiť aj formulár odstúpenia od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP a je ich neoddeliteľnou súčasťou.
* ak kupujúci už tovar prevzal, je povinný tovar vrátiť v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla predávajúceho. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci. Tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne) a je potrebné ho zaslať spolu s dokladom o kúpe – faktúra.

4.4.Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy:
Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby od neho prijaté v súvislosti s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil, a to v lehote 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy zo strany kupujúceho.
Predávajúci nezodpovedá za doručenie zásielky odoslanej kupujúcim, preto je potrebné tieto odosielať formou doporučenej zásielky. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

4.5. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho:

Predávajúci odstúpi od uzatvorenej kúpnej zmluvy v prípade, ak tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Predávajúci vráti kupujúcemu poskytnuté plnenie v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

 

 1. Cenové podmienky

5.1 Naša spoločnosť nie je platcom DPH
5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6
5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách:EUR

 1. Poštovné a balné

6.1 Spoločnosť MAXIMILIAN s.r.o. si balné neúčtuje.
6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po započítaní všetkých zliav a to nasledovne: poštovné sa neúčtuje, cena dobierky je 1,49 euro. Cena dodania kuriérom je uvedená pri vytvorení objednávky v košíku a pokladni.
6.3 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.
6.4 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

 1. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti MAXIMILIAN s.r.o. uvedené v mailovej notifikácií.
7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte.
7.3 Hotovostne v sídle spoločnosti na základe faktúry a vystaveného príjmového peňažného dokladu.

 1. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.
8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.
8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.
8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle spoločnosti MAXIMILAIN s.r.o. po vzájomnej dohode.
8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
8.6 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.
8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

 1. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti MAXIMILIAN s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.
9.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti MAXIMILIAN s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:
* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo jej súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnako je to v prípade, ak sa síce jedná o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže pre opakované vyskytnutie sa vady alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny.

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).
Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
MAXIMILIAN s.r.o.

III/117
044 13 Valaliky

 

 1. Zodpovednosť za chyby na stránke www.zhodnocuj.sk

10.1 Spoločnosť MAXIMILIAN s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.zhodnocuj.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
10.2 Spoločnosť MAXIMILIAN s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
10.3. Spoločnosť MAXIMILIAN s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 1. Ochrana osobných údajov11.1 Spoločnosť MAXIMILIAN s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.11.2 Používaním tohto internetového obchodu kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu za účelom uskutočnenia internetového predaja tovaru. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie kupujúci súhlasí s tým, že môže byt informovaný o novinkách v internetovom obchode predávajúceho e-mailom alebo telefonicky. Zasielanie informačných e-mailov je možné ukončiť postupom v nich uvedeným

  11.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

   

  1. Sťažnosti:

  12.1. Akékoľvek sťažnosti alebo podnety zo strany kupujúceho voči predávajúcemu je možné uplatniť písomnou formou na adrese: info@zhodnocuj.sk

  12.2. Predávajúci sa každým podnetom a sťažnosťou zo strany kupujúceho zaoberá a odpovie naň písomnou formou v primeranej lehote s prihliadnutím na závažnosť riešenej otázky.

   

  13.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

   

  13.1 Spory medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté z právnych vzťahov súvisiacich s kúpou a predajom tovaru prostredníctvom internetového obchodu zhodnocuj.sk je možné riešiť mimosúdnou cestou s využitím systému alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, kde má spotrebiteľ možnosť podať návrh na alternatívne riešenie prípadného sporu.

  Odkaz na uvedenú platformu alternatívneho riešenia sporov sa nachádza tu:

  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

   

  13.2. Právne vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim sa v plnom rozsahu riadia platnou právnou úpravou SR.

   

   

  Vo Valalikoch, dňa 13.10.2017                                             ………………………………

  Konateľ MAXIMILIAN s.r.o.

   

   

   

  PRÍLOHA Č. 1

   

  VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

  – Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

  – Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

  – Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

  – Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

  – Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

  – Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

  – Dátum …………..

  * Nehodiace sa prečiarknite